Repetition

Feb 19-28 2021

Parvaneh Etemadi / Najmeh Amini

Hamid Pazuki / Faramarz Pilaram

Bahareh Takmil / Maryam Jahani

Mehdi Chitsazha / Asling Haghshenas

Avin Hemasian / Ehsan Khaksar Haghani

Bahram Dabiri / Bahar Ranjbar

Shiva Sarlak / Ali Soltani

Homayoun Salimi / Shahab Motabar

Mina Naderi / Sirak melkonian

Marjan Nemati / Mohsen Vaziri Moghaddam

By the efforts of Shiva Sarlak

Exhibition design

Comments are closed.