خانه به مثابه پناهگاه

5 تا 14 آذر ماه 1400

نیما الفت
فاطمه باقری
تکتم حدادفر
یاسمن خالقی
الهام سلطان محمدی
نسرین صادقی
مریم گودرزی
حسین مولویان
پروانه نعمتی
نونا نمازی

کیوریتور : نجمه امینی

خانه بخشی جدایی ناپذیر از هویت ماست و رابطه‌ای انکارناپذیر با روحیات، خلقیات و باورهای روانشناسانه ما دارد. محیطی که در ایجاد هویت و شخصیت ما نقش بسزایی داشته است، بسیاری از تداعی هایی که ما امروز از مزه ها، بوها و فضاها داریم، حاصل خاطراتی است که چه در خودآگاه و چه در ناخودآگاه از خانه با خود حمل می کنیم. بدون شک سهم بزرگی از آنچه باعث تفاوت در نگرش و عملکرد یک هنرمند نیز می‌شود، حاصل باورها، جهان‌بینی و ارزش هایی است که در خانه تجربه کرده است، که در طول ادوار زندگی معانی تازه به خود می گیرد، امروز بعد از همه گیری کرونا جایگاه خانه هویتی متفاوت یافته است. اکنون خانه نه تنها خوابگاه،آرامگاه،کارگاه و آسایشگاه ماست که به مثابه پناهگاه است، چهار دیواری ای که خواسته یا ناخواسته تو را به سازگاری فرا می خواند. دیوارها، فضاهای داخلی و ابزارها اکنون بخشی از هویت امروز ماست، که از ما به عنوان هنرمند معاصر موجودیتی منحصربه ‌فرد می سازد.

دیزاین نمایشگاه

امکان ارسال نظر وجود ندارد.