آنگاه دیر

فضای بازدید مجازی

آنگاه دیـــــــر

5 اسفند ماه 1401

مشکل اصلى رؤیاى جاودانگى این است که به عنوان یک آرزوى منسجم، هیچ معنایى ندارد. تمام چیزهایى که براى ما ارزشمند به شمار مى آیند و درنتیجه مى توانیم به صورت منسجم در یک زندگى اساساً انسانى به آنها تمایل داشته باشیم، باید با توجه به این واقعیت درنظرگرفته شوند که ما موجوداتى محدود و ناپایداریم.

جاودانگى باعث ناراحتى ما خواهد شد. اگر ما جاودان بودیم، دیگر به صورت مشخص به شکل کنونى مان انسان به شمارنمى آمدیم. اما اگر هم به نحوى مى توانستیم به جاودانگى دست پیدا کنیم،آنچه را که از آن مى خواستیم در اختیارمان قرار نمى داد، یعنى نسخه اى از خود انسانى مان که تا ابد زندگى خواهد کرد.

بنابراین آرزوى جاودانگى تناقضى را دربردارد :اگر برآورده شود، خود انسانى فرد را از بین خواهد برد.

فریده نصری/سربازی/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/سد/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/پاره چین/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/تلویزیون رنگی/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/سربازی/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/کرسی/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/بدون سیب/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/آمنه/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/چمنزار/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/پاگشا/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/سیزده به در/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/بچه ها/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/اروسی/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/مادر، پدر، پسر/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/خانواده عروس/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/نمای روبرو/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/دختر همسایه/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

فریده نصری/سیب/رنگ روغن روی مقوا/ 32 * 33.5 سانتی‌متر/2022

امکان ارسال نظر وجود ندارد.