سلسله مانا

فضای بازدید مجازی

سلسله مانا

31 شهریور تا 9 مهر ماه 1402

حیات تک تک ما وابسته به عناصر طبیعی است همانها که باعث موجودیت همه چیز در این دنیا هستند. آب ،خاک ، کوه ها، درختان و تمام آنچه بر زمین است هزاران سال است که بوده اند و خواهند بود، سلسله ای بی نیاز از انسان، که هیچ گاه نگریستن، اندیشیدن و تصویر کردنش برای ما به امری عادی تبدیل نخواهد شد

امکان ارسال نظر وجود ندارد.