چسب / کاغذ / قیچی

فضای بازدید مجازی

چسب / کاغذ / قیچی

26 آبان تا 5 آذر ماه 1402

دیزاین؛

هر ثانیه جانی است در جایی، بیش از این جا.

یک به یک یگانه است و آبی، گاهی هم زیتونی.

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/تایپوگرافی

احسان مهدوی/تایپوگرافی

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/فتومونتاژ

احسان مهدوی/آب مرکب