نگـــــــــری دِگر

7 تا 16 آبان ماه 1400

به کوشش مهدی علایی نژاد

سعید امدادیان/ابراهیم اکبری گرز
علی تقوا بلسی/جمال سوزنده
ولی الله شاکر/حسین خوش رفتار
مهدی طوایی حمیدی/عسگر حقی
حامد رفاهتی/پروانه رزاقی
مهدی گودینی/ستار کریمی
مهدی علایی نژاد/یعقوب عمامه پیچ
ندا عظیمی/مطهره علم
محمد مهران معصومی/بهزاد نظری
رضا هدایت/آرمان یعقوب پور

دیزاین نمایشگاه

امکان ارسال نظر وجود ندارد.