بلاگ – عرض کامل

پیوستگی در سکوت

نقاشی طبیعت ما را به نخستین شکل ارتباطی‌مان با جهان می‌برد. ارتباطی رازآمیز قبل از آنکه زبان و گفتگویی وجود داشته باشد. در یکسو انسانی ناطق قرار دارد و در سوی دیگر درختان، کوه‌ها، و جانورانی که انگار همه با هم به ما چشم دوخته اند و لب باز نمی‌کنند. این عدم مکالمه ما را به غرق شدن در دیدن دعوت می‌کند. سکوت سنگینی در این رابطه حکم فرماست و پس از آن تسکین و تسلایی رضایت بخش. در این […]