نگـــــــری دِگر

فضای بازدید مجازی

نگـــــــری دگر

7 آبان ماه 1400

هنر همواره روح با عظمت و قدرتمند طبیعت را درک می‌کند و ما را به نکاتی بکر و زیبا رهنمون می‌سازد که شاید تا به حال تجربه نکرده باشیم. به واقع در کنشی که هنرمند نقاش در بازنمایی از طبیعت به عمل می‌آورد، توان و انرژی ماندگار در تخیل خود را به اثر هنری تبدیل می‌کند.

سعید امدادیان/اکریلیک روی تخته/ 21 * 18 سانتی‌متر

سعید امدادیان/اکریلیک روی تخته/ 21 * 18 سانتی‌متر

سعید امدادیان/اکریلیک روی تخته/ 21 * 18 سانتی‌متر

سعید امدادیان/اکریلیک روی تخته/ 21 * 18 سانتی‌متر

سعید امدادیان/اکریلیک روی تخته/ 25 * 25 سانتی‌متر

سعید امدادیان/اکریلیک روی تخته/ 35 * 21 سانتی‌متر

ابراهیم اکبری گرز/رنگ روغن روی تخته/ 30 * 30 سانتی‌متر

ابراهیم اکبری گرز/رنگ روغن روی تخته/ 30 * 30 سانتی‌متر

علی تقوا بلسی/اکریلیک روی تخته/ 35 * 25 سانتی‌متر

علی تقوا بلسی/اکریلیک روی تخته/ 35 * 25 سانتی‌متر

علی تقوا بلسی/اکریلیک روی تخته/ 35 * 25 سانتی‌متر

جمال سوزنده/رنگ روغن روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر

جمال سوزنده/رنگ روغن روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر

ولی الله شاکر/اکریلیک روی تخته/ 60 * 45 سانتی‌متر

ولی الله شاکر/اکریلیک روی تخته/ 60 * 45 سانتی‌متر

حسین خوش رفتار/اکریلیک روی بوم/ 40 * 40 سانتی‌متر

حسین خوش رفتار/اکریلیک روی بوم/ 40 * 40 سانتی‌متر

مهدی طوایی حمیدی/ترکیب مواد/ 60 * 45 سانتی‌متر

مهدی طوایی حمیدی/ترکیب مواد/ 60 * 45 سانتی‌متر

عسگر حقی/ترکیب مواد/ 45 * 30 سانتی‌متر

عسگر حقی/ترکیب مواد/ 45 * 30 سانتی‌متر

حامد رفاهتی/اکریلیک روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر

حامد رفاهتی/اکریلیک روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر

پروانه رزاقی/اکریلیک روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر

پروانه رزاقی/اکریلیک روی تخته/ 60 * 60 سانتی‌متر

پروانه رزاقی/اکریلیک روی تخته/ 60 * 60 سانتی‌متر

مهدی گودینی/اکریلیک روی تخته/ 70 * 50 سانتی‌متر

ستار کریمی/اکریلیک روی بوم/ 30 * 30 سانتی‌متر

ستار کریمی/اکریلیک روی بوم/ 30 * 30 سانتی‌متر

ستار کریمی/اکریلیک روی بوم/ 30 * 30 سانتی‌متر

مهدی علایی نژاد/اکریلیک روی بوم/ 20 * 20 سانتی‌متر

مهدی علایی نژاد/اکریلیک روی بوم/ 20 * 20 سانتی‌متر

مهدی علایی نژاد/اکریلیک روی بوم/ 20 * 20 سانتی‌متر

مهدی علایی نژاد/اکریلیک روی بوم/ 20 * 20 سانتی‌متر

مهدی علایی نژاد/اکریلیک روی بوم/ 15 * 15 سانتی‌متر

مهدی علایی نژاد/اکریلیک روی بوم/ 15 * 15 سانتی‌متر

یعقوب عمامه پیچ/ترکیب مواد/ 45 * 35 سانتی‌متر

ندا عظیمی/میکس مدیا روی بوم/ 80 * 40 سانتی‌متر

مطهره علم/ترکیب مواد/ 18 * 12.5 سانتی‌متر

مطهره علم/ترکیب مواد/ 9.5 * 19.5 سانتی‌متر

محمد مهران معصومی/ترکیب مواد/ 40 * 30 سانتی‌متر

محمد مهران معصومی/پاستل روغنی روی مقوا/ 70 * 60 سانتی‌متر

بهزاد نظری/رنگ روغن روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر

بهزاد نظری/رنگ روغن روی بوم/ 60 * 40 سانتی‌متر

رضا هدایت/اکریلیک روی مقوا/ 21 * 15 سانتی‌متر

رضا هدایت/اکریلیک روی مقوا/ 21 * 15 سانتی‌متر

آرمان یعقوب پور/اکریلیک روی بوم/ 30 * 30 سانتی‌متر

آرمان یعقوب پور/اکریلیک روی بوم/ 30 * 20 سانتی‌متر

آرمان یعقوب پور/اکریلیک روی بوم/ 30 * 20 سانتی‌متر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.