نمایشگاه ها

سروتونــــــین

ندا عظیمی، 16 تا 25 مهر ماه 1400

رویـــــــــــش

الهه موسوی، 4 تا 13 تیر ماه 1400

چشم تـــــــــا خط

مینا بحرینی 21 تا 30 خرداد ماه 1400

سومین نمایشگاه کارت‌پستال کاربافو

نمایش گروهی، 7 تا 16 خرداد ماه 1400

گل‌چیـــــــــــن

نمایش گروهی، 15 تا 22 اسفند ماه 1399

تکــــــــرار

نمایش گروهی، 1 تا 10 اسفند ماه 1399

ری-رایپاروگرافی

نمایش گروهی، 5 تا 19 دی ماه 1399