نمایشگاه ها

ایران خانم زیبا

ابراهیم برفرازی، 26 خرداد تا 4 تیر 1402

راوی

نسرین صادقی بجد، 29 اردیبهشت تا 7 خرداد 1402

تیـــغِ تیز

محسن اسدی، 15 تا 24 اردیبهشت 1402

روایت یک زندگی

علی سیدانی، 1 تا 10 اردیبهشت 1402

آنگاه دیــــــر

فریده نصری، 5 تا 14 اسفند 1401

ســــــوگ

راحله محسنی نیا، 21 تا 30 بهمن 1401

رخــــداد

نمایش گروهی، 7 تا 16 بهمن 1401

ریشه ها

رضا جنگی، 11 تا 20 شهزیور 1401

طراحی معتبر

منوچهر معتبر، 28 مرداد تا 6 شهریور 1401

سپردمش به دیگری

نمایشگاه گروهی، 20 تا 29 خرداد ماه 1401

جایزه محمد سیاه قلم

نمایشگاه گروهی، 23 اردیبهشت تا 1 خرداد ماه 1401

خواب زمستانی

آزاده نظام‌دوست، 29 بهمن تا 8 اسفند ماه 1400

پیوستگی در سکوت

ایمان صادقی، 15 تا 24 بهمن ماه 1400

فقـــدان

حمیدرضا امامی، 3 تا 12 دی ماه 1400

برگ و مرگ

میترا تشکری، 19 تا 28 آذر ماه 1400

خانه به مثابه پناهگاه

نمایش گروهی، 5 تا 14 آذر ماه 1400

نگــــــــری دِگر

نمایش گروهی، 7 تا 16 آبان ماه 1400

سروتونــــــین

ندا عظیمی، 16 تا 25 مهر ماه 1400

رویـــــــــــش

الهه موسوی، 4 تا 13 تیر ماه 1400

چشم تـــــــــا خط

مینا بحرینی 21 تا 30 خرداد ماه 1400

سومین نمایشگاه کارت‌پستال کاربافو

نمایش گروهی، 7 تا 16 خرداد ماه 1400

گل‌چیـــــــــــن

نمایش گروهی، 15 تا 22 اسفند ماه 1399

تکــــــــرار

نمایش گروهی، 1 تا 10 اسفند ماه 1399

ری-رایپاروگرافی

نمایش گروهی، 5 تا 19 دی ماه 1399