خانه به مثابه پناهگاه

فضای بازدید مجازی

خانه به مثابه پناهگاه

5 آذر ماه 1400

خانه بخشی جدایی ناپذیر از هویت ماست و رابطه‌ای انکارناپذیر با روحیات، خلقیات و باورهای روانشناسانه ما دارد. محیطی که در ایجاد هویت و شخصیت ما نقش بسزایی داشته است، بسیاری از تداعی هایی که ما امروز از مزه ها، بوها و فضاها داریم، حاصل خاطراتی است که چه در خودآگاه و چه در ناخودآگاه از خانه با خود حمل می کنیم. بدون شک سهم بزرگی از آنچه باعث تفاوت در نگرش و عملکرد یک هنرمند نیز می‌شود، حاصل باورها، جهان‌بینی و ارزش هایی است که در خانه تجربه کرده است، که در طول ادوار زندگی معانی تازه به خود می گیرد، امروز بعد از همه گیری کرونا جایگاه خانه هویتی متفاوت یافته است. اکنون خانه نه تنها خوابگاه،آرامگاه،کارگاه و آسایشگاه ماست که به مثابه پناهگاه است، چهار دیواری ای که خواسته یا ناخواسته تو را به سازگاری فرا می خواند. دیوارها، فضاهای داخلی و ابزارها اکنون بخشی از هویت امروز ماست، که از ما به عنوان هنرمند معاصر موجودیتی منحصربه ‌فرد می سازد.

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 50 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 15 * 10 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 15 * 10 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 10 * 10 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 10 * 10 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 10 * 10 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 10 * 10 سانتی‌متر/2021

فاطمه باقری/رنگ روغن روی بوم/ 10 * 10 سانتی‌متر/2021

حسین مولویان/رنگ روغن روی بوم/80*60 سانتی‌متر/2021

حسین مولویان/رنگ روغن روی بوم/120*120 سانتی‌متر/2021

تکتم حدادفر/رنگ روغن روی کاغذ/40*30 سانتی‌متر/2021

تکتم حدادفر/رنگ روغن روی کاغذ/40*30 سانتی‌متر/2021

تکتم حدادفر/رنگ روغن روی کاغذ/40*30 سانتی‌متر/2021

تکتم حدادفر/رنگ روغن روی کاغذ/40*30 سانتی‌متر/2021

نونا نمازی/رنگ روغن روی بوم/100*80 سانتی‌متر/2021

نونا نمازی/رنگ روغن روی بوم/70*50 سانتی‌متر/2021

نونا نمازی/رنگ روغن روی بوم/70*50 سانتی‌متر/2021

نونا نمازی/رنگ روغن روی بوم/100*70 سانتی‌متر/2021

مریم گودرزی/اکریلیک روی بوم/80*60 سانتی‌متر/2021

مریم گودرزی/اکریلیک روی بوم/100*70 سانتی‌متر/2021

مریم گودرزی/اکریلیک روی بوم/40*70 سانتی‌متر/2021

مریم گودرزی/اکریلیک روی بوم/80*50 سانتی‌متر/2021

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/90*80 سانتی‌متر/2021

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/70*50 سانتی‌متر/2021

نسرین صادقی بجد/ترکیب مواد روی مقوا/ 43*33 سانتی‌متر/2021

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/45*35 سانتی‌متر/2021

یاسمن خالقی/رنگ روغن روی بوم/60*40 سانتی‌متر

یاسمن خالقی/رنگ روغن روی بوم/60*40 سانتی‌متر

یاسمن خالقی/رنگ روغن روی بوم/80*60 سانتی‌متر

یاسمن خالقی/اکریلیک روی بوم/50*50 سانتی‌متر

پروانه نعمتی/مداد و مدادرنگی روی کاغذ/41.5*29.5 سانتی‌متر/2021

پروانه نعمتی/مداد روی کاغذ/45*34 سانتی‌متر/2021

پروانه نعمتی/مداد و مدادرنگی روی کاغذ/41.5*29.5 سانتی‌متر/2021

پروانه نعمتی/مداد و مدادرنگی روی کاغذ/41.5*29.5 سانتی‌متر/2021

الهام سلطان محمدی/میکس مدیا روی بوم/60*60 سانتی‌متر/2021

الهام سلطان محمدی/میکس مدیا روی بوم/80*60 سانتی‌متر/2021

نیما الفت/کاربن و مرکب روی کاغذ/33*28 سانتی‌متر/2021

نیما الفت/کاربن و مرکب روی کاغذ/35*25 سانتی‌متر/2021

نیما الفت/کاربن و مرکب روی کاغذ/26*17 سانتی‌متر/2021

امکان ارسال نظر وجود ندارد.