پیوستگی در سکوت

فضای بازدید مجازی

پیوستگی در سکوت

15 بهمن ماه 1400

نقاشی طبیعت ما را به نخستین شکل ارتباطی‌مان با جهان می‌برد. ارتباطی رازآمیز قبل از آنکه زبان و گفتگویی وجود داشته باشد. در یکسو انسانی ناطق قرار دارد و در سوی دیگر درختان، کوه‌ها، و جانورانی که انگار همه با هم به ما چشم دوخته اند و لب باز نمی‌کنند. این عدم مکالمه ما را به غرق شدن در دیدن دعوت می‌کند. سکوت سنگینی در این رابطه حکم فرماست و پس از آن تسکین و تسلایی رضایت بخش. در این میان، نقاشی می‌تواند گزارش یا شرحی باشد از این نوع مواجهه با طبیعت.

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 150 * 120 سانتی‌متر/2020

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 150 * 120 سانتی‌متر/2020

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 51 * 37 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/اکریلیک روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

ایمان صادقی/رنگ روغن روی بوم/ 50 * 40 سانتی‌متر/2021

امکان ارسال نظر وجود ندارد.