طراحی معتبر

فضای بازدید مجازی

طراحی معتبر

28 مرداد ماه 1401

نام منوچهر معتبر پیوندی طولانی با هنر طراحی دارد. هنرمندی که به تنهایی و با بیش از شش دهه فعالیت روش تصویری خود را به تدریج متمایز ساخت. مداومت و استمراز کلید واژه هایی هستند که زندگی هنری معتبر را تعریف می کنند. در اولین برخورد با طراحی های هنرمند، با خطوطی تیره ذغالی مواجه می شویم که با تکرار خود به طراحی او قدرت و استحکام بخشیده است؛ نوعی سادگی ایستا، که با رنگ های محدود پالتِ هنرمند تشدید می شود. هنرمند سوژه هایی آشنا را به عنوان موضوع خود انتخاب می کند؛ خودنگاره ها، پیکره های انسانی و طبیعت بیجان. سوژه هایی که در نوعی از خود بیگانگی و انتظار به تصویر کشیده شده اند.

امکان ارسال نظر وجود ندارد.