راوی

فضای بازدید مجازی

راوی

29 اردیبهشت تا 7 خرداد 1402

جادوي نقاشي از طبيعت بي‌جان اين است كه مي‌تواند شيوه جديدي از نگاه كردن به اشياء معمولي اطرافمان را به ما نشان دهد. هنگامي كه اشياء از حوزه كاربردشان بيرون كشيده مي‌شوند و در يك چيدمان قرار مي‌گيرند، ماهيت جديدي مي‌يابند . آنها فقط يك ش‍‍ئ نيستند، بلكه يك شئ خاص هستند كه داستاني دارند و روايت‌گر آنچه هستند كه بر ما مي‌گذرد. اشياء از مبارزات روزمره زندگي صحبت مي‌كنند.

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 120 * 100 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 100 * 70 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 100 * 80 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 120 * 100 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 100 * 70 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 100 * 90 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 70 * 60 سانتی‌متر/2022

نسرین صادقی بجد/اکریلیک روی بوم/ 100 * 80 سانتی‌متر/2022

امکان ارسال نظر وجود ندارد.