بدون عنوان

فضای بازدید مجازی

بدون عنوان

29 دی تا 8 بهمن ماه 1402

اگر این متن به عنوان «استیتمنت» تلقی نشود، برای نمایش این نقاشی‌ها قصد نوشتن «بیانیه» و حتی انتخاب «عنوان» را نداشته‌ام.

به این دلیل که در این مجموعه، «نقاشی» برایم از درون خودش آغاز می‌شود، نه جایی بیرون آن؛ و چیزی به عنوان «موضوع» و یا دلیل و دست‌آویزی برای   نقاشی وجود نداشت، غیر از خودِ نقاشی.

برایم تنها مسأله‌ی با اهمیت، کشف و فهم بیشتر «زبان نقاشی» است. حتی به «چه چیز را نقاشی کردن» هم فکر نکرده‌ام و هر آنچه در اطرافم دیده‌ام، کافی بوده برای شروع و برای اتمام.

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی مقوا/22 * 19 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/27 * 23.5 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/35 * 30 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/34.5 * 30 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/30 * 28.5 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب /40 * 32.5 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/60 * 100 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی مقوا/32.5 * 28 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/50 * 40 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی مقوا/27.5 * 24 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/37 * 30 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/40 * 40 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/36 * 30 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی مقوا/35 * 28 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/49.5 * 39.5 سانتی‌متر/1402

جواد قنبرپور/ رنگ روغن روی چوب/39 * 39.5 سانتی‌متر/1402

امکان ارسال نظر وجود ندارد.