پیرامون

فضای بازدید مجازی

پیرامون

14 تا 23 اردیبهشت ماه 1403

محیط، پیرامون یا هر چه آنچه در فرایند ایجاد تجربه زیسته هریک از ما دخیل است بخشی جدایی ناپذیر از عوامل خلق کننده و پردازش گرانه ذهن ماست. شاید پیامد تجربه زیسته هریک از ما نمود بیرونی نداشته باشد، اما بی شک در روان و رویکرد ما نسبت به زندگی موثر است به نوعی هر یک از ما حاصل رشته کنش هایی هستیم که چه در جهت درست و چه نادرست در زندگیمان رخ داده اند و از ما فردی چنین ساخته اند، در واقع روند زیستن حاکی از نوع هنر است و پیرامونمان عامل تفاوت میان هریک از ماست و بی شک بدون در نظر گرفتن تجربه زیسته نمی توان به درستی به شناخت و ریشه یابی اشخاص، هنرشان و رویکردشان به زندگی پرداخت.

نجمه امینی/ اردیبهشت ۱۴۰۳

امکان ارسال نظر وجود ندارد.