چشم تـــــــــا خط

فضای بازدید مجازی

چشم تـــــا خط

21 خرداد ماه 1400

اغراق نیست اگر بگویم هیچ امری دردنیا جز کشف و شهود در طراحی مرا به وجد نمی‌آورد!  طراحی برای من شاخه‌ای ازعلم است نه صرفا هنر و زمانی که احساسیگری سطحی پیش‌می‌رود تا قدرت شناختم را تحلیل برد، از اشتیاقم به طراحی کاسته می‌شود. مجموعه پیش‌رو تلاشی است برای بازنمایی صحیح طبیعت و دست یافتن به کمال در نگریستن، حتی در فرم‌هایی که قابل رویت نیستند!

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/ 18 * 13 سانتی‌متر/2018

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/ 26 * 21 سانتی‌متر/2020/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/27 * 19 سانتی‌متر/2016/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/24*16 سانتی‌متر/2016/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/24*19 سانتی‌متر/2018/ 600,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/18*14 سانتی‌متر/2016/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/15*15 سانتی‌متر/2017/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/23*21 سانتی‌متر/2017/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/23*19 سانتی‌متر/2017/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/23*18 سانتی‌متر/2016/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/28*23 سانتی‌متر/2017/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/30*23 سانتی‌متر/2019/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/27*18 سانتی‌متر/2018/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/22*16 سانتی‌متر/2017/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/30*23 سانتی‌متر/2020/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/ 21*15سانتی‌متر/2019/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/ 19*14سانتی‌متر/2016/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/26*22 سانتی‌متر/2021/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/25*22 سانتی‌متر/2021/ 1,500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/27*23 سانتی‌متر/2021/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/23*19 سانتی‌متر/2021/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/23*22 سانتی‌متر/2021/ 1,500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/32*26 سانتی‌متر/2021/ 1,000,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/34*24سانتی‌متر/2021/ 1,500,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/23*15 سانتی‌متر/2020/ 1,000,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/33*25 سانتی‌متر/2020/ 700,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/40*30 سانتی‌متر/2020/ 700,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/24*15 سانتی‌متر/2019/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/24*22 سانتی‌متر/2020/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/30*22 سانتی‌متر/2020/ 1,500,000 تومان

مینا بحرینی/آب‌مرکب و قلم فلزی/28*22 سانتی‌متر/2017/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/45*32 سانتی‌متر/2019

مینا بحرینی/ترکیب مواد/20*18 سانتی‌متر/2016/ 500,000 تومان

مینا بحرینی/ترکیب مواد/72*68 سانتی‌متر/2021/ 4,000,000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/25*20 سانتی‌متر/2020/ 500.000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/25*20 سانتی‌متر/2020/ 500.000 تومان

مینا بحرینی/قلم فلزی/25*20 سانتی‌متر/2020/ 500.000 تومان

امکان ارسال نظر وجود ندارد.