سروتونـــین

فضای بازدید مجازی

سروتونــــین

16 مهر ماه 1400

خط‌های اکسپرسیو افسارگسیخته، بر فرم‌های بی‌زمان و بی‌مکان، درختان راست قامت و استوار را می‌مانند. درخت ستون طبیعت است؛ درخت تگیه‌گاهی است بدون جا زدن. اتصال به درخت، اتصال به نیاز گم‌شده انسان است. نیاز به تکیه‌گاه، نیاز به درخت، نیاز به سروتین.

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 35 * 25 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 80 * 60 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 100 * 100 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 50 * 35 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 70 * 50 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 70 * 50 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 90 * 60 سانـتی‌متر/2020

ندا عظیمی/میکس‌مدیا/ 100 * 70 سانـتی‌متر/2020

امکان ارسال نظر وجود ندارد.