برگ و مرگ

فضای بازدید مجازی

برگ و مرگ

19 آذر ماه 1400

در این روزهای نومیدی و مرگ، به این باور رسیده‌ام که همچون برگ‌های پاییزی که خزان و زمستان را تجربه می‌کنند و در بهار دوباره می‌رویند به روزهای خوب بیندیشیم، به دنیایی که قطعا بهتر و زیباتر خواهد بود.

خاک جان یافته است
تو چرا ســنگ شدی؟
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی؟
باز کن پنجره ها را
و بهاران را باور کن.

میترا تشکری/میکس مدیا/ 28 * 20 سانتی‌متر/2020/ 4.000.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 18 * 28 سانتی‌متر/2020/ 2.600.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 25 * 29 سانتی‌متر/2020/ 4.000.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 9 * 11 سانتی‌متر/2020/ 600.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 19 * 17 سانتی‌متر/2020/ 3.200.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 18 * 18 سانتی‌متر/2020/ 3.200.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/  18* 18 سانتی‌متر/2020/ 3.200.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 10 سانتی‌متر/2020/ 1.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 12 * 24 سانتی‌متر/2020/ 1.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 16 * 22 سانتی‌متر/2020

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.500.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.500.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 24 * 22 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 80 * 50 سانتی‌متر/2020/ 10.000.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 29 * 20 سانتی‌متر/2020/ 4.000.000 تومان

میترا تشکری/میکس مدیا/ 30 * 20 سانتی‌متر/2020/ 3.800.000 تومان

امکان ارسال نظر وجود ندارد.