ســـــوگ

فضای بازدید مجازی

ســـــوگ

21 بهمن ماه 1401

و مــــــرگ زیر چـــــادر مادربزرگ نفس می کشد و مرگ روی آن ضـــــــریح مقدس نشسته بود، که در چهار زاویه اش ناگهان چهار لاله آبی روشن شــــدند.

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/اکریلیک روی بوم/ 70 * 100 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 20 * 26 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 20 * 28 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 18 * 26 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 17 * 21 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 15 * 21 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 17 * 22 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 17 * 22 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 19 * 27 سانتی‌متر/2022

راحله محسنی نیا/خودکار روی کاغذ/ 17 * 22 سانتی‌متر/2022

امکان ارسال نظر وجود ندارد.