کااُو

فضای بازدید مجازی

کااُو

1 تا 10 دی ماه 1402

فرایند چاپ که کلمه ای است از ریشه کااُو(چاو) در زبان مغـولی، همچون فرایند زندگانی موجـودات مبتنی بر تکـرار و تداوم حرکت است ، که در اینجا در جهت تولیـد یک مجموعه واحد تصویری است. از این رو چاپ را همچون تکرار هر کنش انسانی که منجر به یک هدف غایی می شود می توان شناخت. مانند نفس کشیدن، خوردن و آشامیدن که مسئله بقاء زیستی انسان را حادث میگردد. بنابراین فرایند چاپ را می توان همچون نمایش آغـاز تکرارپذیر یک اثر از پیکـره­ای واحد در گستره تعـدد متن دانست. این تکرار همچون تکرار زیستی تجربه ­های انسانی محدودیت نیز دارد. اساسا فرایند تکرار اثر در چاپ عامل بازتعریف معنایی آن نیز می­گردد.

امکان ارسال نظر وجود ندارد.