زمان خاموش

فضای بازدید مجازی

زمان خاموش

13 تا 23 بهمن ماه 1402

«زمان خاموش»

گویی هر درخت یک فرصت بود، فرصت دیدار با آدم‌هایی که در گستره زمان محو شده بودند. 

دیدار درختان برای من یادآور ارزش‌های نیست‌شده زندگی بود و انتزاع نهفته در کارهای من از وجود آن بهره گرفته بود. تلاش برای نمایاندن بخشی از زندگی؛ تلاش نسبی برای بازنمایی جهانی نیست‌شده.

درختان می‌مانند و ما می‌رویم و حضور نور و سایه و محوشدگی پراکنده در آن، ماندن و رفتن را معنا می‌کند.

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن / 117.5 * 98.5 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن / 117.5 * 98.5 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن / 117 * 57.5 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن / 117 * 77 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن  روی چوب / 24 * 18 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن روی چوب / 40 * 30 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن روی چوب / 23 * 17 سانتی متر

نسترن اخوان / اکرلیک و روغن روی چوب / 40 * 30 سانتی متر

نسترن اخوان / خودنویس و ماژیک روی مقوا / 100 * 69 سانتی متر

نسترن اخوان / خودنویس روی مقوا / 40 * 28.5 سانتی متر

امکان ارسال نظر وجود ندارد.