پیرامون

14 تا 23 اردیبهشت ماه 1403

نمایش گروهی

کیوریتور نجمه امینی

محمود الهامی، سارا نعمتی حصــار

مهــلا دلاور، فاطمـــه عیـــدی نـــژاد

آذیــن عبدالله زاده، الهـــه عـــرفانیان

فاطمه عطــارباشی، اسمـــا شبانی

آریــن قاســـم پـور، مجتبی مـــولایی

نسیم نمایی، پریسا نیری، زهرا حائری

دیزاین نمایشگاه

امکان ارسال نظر وجود ندارد.