تصویر بند انگشتی

هنگامی که به اولین تپه های کوه های ایتالیا رسید ، آخرین منظره را به آسمان شهر خود دید.

ارسال یک نظر