رویـــــــــــــش

فضای بازدید مجازی

رویــــــــش

4 تیــــــــــر ماه 1400

از هزار توی خویشـــــتن         فراســـــــــــوی همهمه تن

پیچــــــــــــــــــان و روان          تنیدم بر نــــــوری افشان

 باریکه‌ای از رویــــــش‌ها         ارمـغانی از پـــــــالایش‌ها

در بطنِ بــــــــــــــودن‌ها          و جشــــــــــــنِ‌شـدن ها

بامـــــــــــــــداد که بیاید            خاکستر وجـــــــــود من

 در معرکه‌ی وزیـــــــــدن          بشــــــــــارتی خواهد داد

 بر ســــــــرخی بوسه‌ها         بسان سپـــــیدی سماع

مسرور از غـــــــــــــــــِنا         تا بی‌نــــــــــــــــهایت فنا

الهه موسوی/مداد، محوکن و پاک‌کن/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021/ 1,600,000 تومان

الهه موسوی/مداد، محوکن و پاک‌کن/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021/ 1,600,000 تومان

الهه موسوی/مداد، محوکن و پاک‌کن/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021/ 1,600,000 تومان

الهه موسوی/مداد، محوکن و پاک‌کن/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021/ 1,600,000 تومان

الهه موسوی/مداد، محوکن و پاک‌کن/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021/ 1,600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و کنته سفید/ 43 * 17 سانتی‌متر/2021/ 1,000,000 تومان

الهه موسوی/مداد و آب‌مرکب/ 48 * 24 سانتی‌متر/2021/ 1,000,000 تومان

الهه موسوی/مداد و کنته سفید/ 35 * 25 سانتی‌متر/2020/ 1,000,000 تومان

الهه موسوی/مداد، کنته سفید و سیاه و آبرنگ/ 35 * 25 سانتی‌متر/2020/ 1,000,000 تومان

الهه موسوی/مداد/ 40 * 30 سانتی‌متر/2021/ 800,000 تومان

الهه موسوی/مداد، گواش سفید و آب‌مرکب/ 48 * 34 سانتی‌متر/2021/ 800,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 48 * 34 سانتی‌متر/2021/ 800,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 48 * 34 سانتی‌متر/2021/ 800,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن و آب‌مرکب/ 48 * 34 سانتی‌متر/2021/ 800,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 700,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 700,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 700,000 تومان

الهه موسوی/مداد کنته و آب‌مرکب/ 35 * 25 سانتی‌متر/2020/ 700,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 32 * 24 سانتی‌متر/2020/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 32 * 24 سانتی‌متر/2020/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2020/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 32 * 24 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 32 * 24 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و پن‌براش/ 29 * 20 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

الهه موسوی/مداد و محوکن/ 32 * 24 سانتی‌متر/2019/ 600,000 تومان

امکان ارسال نظر وجود ندارد.